Nasze zasady

Regulamin korzystania z obiadów

Abonament- Cena abonamentowa jest ceną preferencyjną i jest ujęta w cenniku i dotyczy zakupu dwóch dań.

 • Przez abonament rozumie się jednorazowy zakup minimum 10 obiadów w danym miesiącu.
 • Obiady abonamentowe nie muszą być wykorzystane „dzień po dniu”.

Obiady jednorazowe-  Obiady jednorazowe sprzedajemy na miejscu w Kuchni Szkolnej bez konieczności wcześniejszego zgłoszenia chęci zakupu. Możliwy jest zakup obiadów na wybrane dni w miesiącu.
         
Wpłaty

 • Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej ceny za posiłek i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 • Wpłaty za obiady należy uiszczać do 10 dnia bieżącego miesiąca czyli za dany miesiąc „z góry”.
 • Cena posiłków w abonamencie nie będzie uwzględniana wobec osób, które zapłacą za obiady po 10 dniu bieżącego miesiąca. W takim przypadku opłata będzie stanowiła sumę dwóch dań.
 • W przypadku nieuiszczenia opłaty do 10 dnia bieżącego miesiąca rodzic otrzyma trzykrotne upomnienie. Jeśli zaległość w dalszym ciągu nie zostanie uregulowana, wydawanie obiadów zostaje wstrzymane, co pozostaje bez wpływu na wymagalność opłaty abonamentowej za cały zamówiony okres.

Zgłoszenie nieobecności

 • W przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość przełożenia obiadów na następny miesiąc lub zwrotu kosztów za niezjedzone obiady tylko i wyłącznie w przypadku powiadomienia kuchni szkolnej o nieobecności dziecka, najdalej do godziny 10:00 danego dnia, w którym nieobecność się rozpoczyna;
 • Do odwołania obiadu dziecka zobowiązany jest rodzic lub dziecko ( obiadów nie odwołuje nauczyciel)
 • Nauczyciel może odwołać obiady uczniów tylko wtedy, gdy klasa jedzie na wycieczkę ( min. 2 dni przed planowanym wyjazdem)
 • Sposób powiadomienia o nieobecności: telefonicznie, sms’em, na e-mail bądź osobiście;
 • W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka posiłek będzie dla niego przygotowany i nie będzie można odliczyć opłaty za ten dzień.
 • Możliwy jest odbiór wykupionych w abonamencie posiłków wyłącznie przez członków rodziny osoby nieobecnej.

Wypisy z obiadów

Uczeń zapisany na obiady korzysta z posiłków do końca roku szkolnego (nie dotyczy obiadów jednorazowych). Decyzję o rezygnacji z posiłków należy zgłosić w Kuchni Szkolnej najpóźniej dzień przed rezygnacją z posiłku. W przeciwnym razie rodzice (opiekunowie) dziecka będą obciążeni kosztem przygotowanych dla dziecka obiadów, pomimo, że dziecko z nich nie korzystało.

Brak wpłat na posiłki nie jest równoznaczne z wypisaniem dziecka z obiadów.